Tworzymy Sztukę W Internecie Dla Ciebie Dla Twoich Klientów

Regulamin

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.artisit.pl prowadzony jest przez ARTisIT Lucyna Sysło NIP 6321303150, REGON 385913989, Jaworzno, Gałczyńskiego, nr 7a, lok. 6, kod pocztowy 43-600 , adres poczty elektronicznej: contact@artisit.pl

1.2.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.

1.3.Definicje:

1.3.1.BLOG – Usługa Elektroniczna, blog internetowy dostępny w Serwisie Internetowym i związany z jego tematyką.

1.3.2. DOTPAY – spółka DOTPAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 72; 30-552 Kraków) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony); NIP: 6342661860; REGON: 016750310; adres poczty elektronicznej: biuro@dotpay.pl; numer telefonu: (+48) 12 6882600 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora), obsługująca płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu http://www.dotpay.pl/.

1.3.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964 Nr 16, poz. 93 z późn zm.).

1.3.4.KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy..

1.3.5.OPINIE I KOMENTARZE – Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym umożliwiająca dodawanie przez Usługobiorców opinii i komentarzy pod wpisami na Blogu.

1.3.6.PAYPAL – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (adres siedziby: 5. Kondygnacja, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) obsługująca płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu http://www.paypal.pl/.

1.3.7.REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

1.3.8.SERWIS INTERNETOWY – Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.autodna.pl.

1.3.9.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.10.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem.

1.3.11.USŁUGODAWCA – ARTisIT Lucyna Sysło NIP 6321303150, REGON 385913989, Jaworzno, Gałczyńskiego, nr 7a, lok. 6, kod pocztowy 43-600 , adres poczty elektronicznej: contact@artisit.pl

1.3.12.Usługodawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad z zastrzeżeniem zapisów zawartych w regulaminie

1.3.13.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

1.3.14. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o aktualnościach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1.W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Strona WWW oraz Newsletter.

2.1.1.Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza rejestracji (2) oraz kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Utworzenie Konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia na Stronę WWW.

2.1.2.Usługa Strona WWW – skorzystanie z Strona WWW możliwe jest po uprzednim wybraniu odpowiedniej dla swoich wymagań wersji Strony WWW z dostępnych opcji. Po wybraniu opcji Strony WWW Usługobiorca wybiera jeden lub więcej dostępnych rodzajów opcji dodatkowych Strony WWW. Udostępnienie oraz wdrożenie wybranych opcji Stony WWW następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków
– (1) wypełnieniu formularza zamówienia Strony WWW
(2) kliknięciu pola „Zapłać teraz”
oraz (3) dokonaniu płatności.
Przy zastrzeżeniu, że udostępnienie oraz wdrożenie nastąpi od 7 do 14 dni roboczych w zależności od wybranych opcji Strony WWW.

2.1.3 Newsletter – korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i możliwe jest po podaniu w boxie dotyczącym Newslettera widocznym na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji, a następnie potwierdzenia w nowo otwartym pop-upie zapisu na Newsletter i ponownego kliknięcia pola akcji. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

2.1.4 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na utratę renomy.

2.2.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1.Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2.Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.

2.3.3.Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies.

2.4. Konto oraz Newsletter świadczone są nieodpłatne.

2.5.Usługa Strona WWW jest odpłatna – cena  Strona WWW podana jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego po wybraniu przez Usługobiorcę pożądanych przez niego opcji Strony WWW – ceny Stron WWW podane są w złotych polskich lub euro. Cena ta jest ceną łączną wraz z podatkami i wszelkimi innymi opłatami.

2.6. Usługa Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługa Strona WWW jest usługa trwająca określony czas w zależności od wybranego wariantu, standardowo
12 miesięcy od momentu zakupu.

3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE STRONY WWW

3.1.Koszt Strony WWW oraz rodzaje dostępnych Stron WWW podane są każdorazowo dla danej opcji na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

3.2 Główne cechy: Strona WWW to usługa opierająca się na instalacji oraz konfiguracji aplikacji WordPress na wskazanym adresie (domenie) przez Usługobiorcę a następnie stworzenie strony internetowej.


3.3.Interoperacyjność:

Sprzęt i oprogramowanie:Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

SPOSOBY PŁATNOŚCI

4. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DOTPAY – możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie Serwisu Internetowego przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl/.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem online przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

5.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Paypal (https://www.paypal.com/pl)

Rozliczenia transakcji PayPal przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayPal.

5.3. Płatność poprzez przelew bankowy ING Bank Śląski o nr konta 41 1050 1302 1000 0097 2868 0985 – BIC (dawniej SWIFT) INGBPLPW

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

5.1.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5.2.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony o charakterze ciągłym (np. Konto):

5.2.1.Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia z formularza kontaktowego na stronie https://artisit.pl/support/kontakt lub też pisemnie na adres Usługodawcy.

5.2.2.Usługodawca może wypowiedzieć umowę w wypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa wygasa w tym wypadku po upływie 5 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

5.2.3.Usługodawca może wypowiedzieć umowę z powodu zamknięcia Serwisu Internetowego lub zaprzestania świadczenia Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony o charakterze ciągłym. Umowa wygasa w tym wypadku po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych:

6.1.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługobiorca może składać w terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidłowości w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z formularza kontaktowego na stronie https://support.autodna.pl/kontakt lub też pisemnie na adres Usługodawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6.1.2.Reklamacja, prosimy aby zawierała co najmniej: imię i nazwisko Usługobiorcy; adres do korespondencji; opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji. W wypadku gdy reklamacja dotyczy Strony WWW dodatkowo data zakupu Strony WWW; data płatności za zakupioną Stronę WWW; rodzaj zakupionej Strony WWW oraz kwota transakcji.

6.1.3.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób wskazany przez Usługobiorcę.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

7.2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1; (2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

8. DANE OSOBOWE

8.1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

9. PRAWA AUTORSKIE

9.1.Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w Serwisie Internetowym chronione są prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy zgodnie z ustawą o prawie autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

9.2.Usługobiorca może przeglądać materiały publikowane w Serwisie Internetowym, w tym w ramach świadczonych Usług Elektronicznych, a także pobierać pojedyncze kopie tych materiałów, w granicach dozwolonych prawem, wyłącznie do użytku osobistego.

9.3.Zabronione jest wykorzystywanie treści i znaków graficznych zamieszczonych w Serwisie Internetowym w jakikolwiek inny sposób niż wskazany w niniejszym Regulaminie lub przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz.1204 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3.Zmiany w regulaminie:

10.3.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10.3.2.Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego i korzystających z Serwisu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, którzy mają w takim wypadku prawo korzystać z Serwisu Internetowego na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.4.Rozstrzyganie sporów: spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu